Uslovi Korišćenja

Pravilnik uređuje prava i obaveze strana vezano za korišćenje ovog Sajta, u tome i za informacije koje se prikazuju na Sajtu. Molimo da detaljno pročitate Pravilnik. Unošenje podataka na Sajtu ili podnošenje Narudžbe uz posredovanje ovog Sajta jednako je akceptaciji Pravilnika i Politike privatnosti.

Definicije pojmova

 1. Administrator servisa – subjekt odgovoran za pravilno funkcionisanje Sajta.
 2. Administrator – Administrator ličnih podataka Korisnika u skladu sa Politikom privatnosti.
 3. Dobavljač Usluga Obračuna – obračunavanje mogu da vrše treća lica koja pružaju usluge u opsegu podataka i plaćanja, fakturiranja, obračunavanja i izveštavanja.
 4. Politika privatnosti – zbirka pravila u odnosu na obradu ličnih podataka i pravila zaštite privatnosti, koja se primenjuju u odnosu na Korisnike Sajta, detaljno opisano na Sajtu u fajlu „Politika privatnosti”.
 5. Proizvod – svaki proizvod ili proizvodi (ili usluge) opisani na Inernet stranici koje mogu biti predmet Porudžbine od strane Korisnika u skladu su sa ovim Pravilnikom.
 6. Refundacija – povrat cene ili dela cene kupljenog Proizvoda, detaljno opisano u paragrafu VIII. Pravilnika.
 7. Pravilnik – ovaj pravilnik u celosti.
 8. Prodavac – subjekt (ili subjekti) navedeni na Sajtu ili u Pravilniku koji nude mogućnost realizacije Narudžba Proizvoda i sklapanja transakcije Prodaje. Subjekti mogu da se razlikuju zavisno od lokacije Korisnika ili aktuelne dostupnosti Proizvoda.
 9. Prodaja – potvrda Prodavca o sklapanju ugovora o kupnji Proizvoda, u skladu sa Narudžbama Korisnika.
 10. Sajtu – internetska stranica registrovana u ovoj domeni koja predstavlja poziv za podnošenje Narudžbi.
 11. Platforma – softver koji se koristi za Sajt i realizaciju usluga vezanih za Narudžbe.
 12. Korisnik – fizičko lice koje posećuje Sajt.
 13. Porudžbina – ponuda za kupovinu Proizvoda napravljena od strane Korisnika.

Vaše mišljenje je važno

 1. Svaki Korisnik koji koristi Sajt ima mogućnost da podeli sa nama svoje mišljenje.
 2. Ocene i sugestije treba da se proslede na adresu elektronske pošte navedenu na Sajtu.
 3. Poruka treba da sadrži sledece elemente:
  1. ima format tekstualne poruke;
  2. sadrži priloge u obliku slika ili audio video fajlova u formatu: jpg, bmp, pdf, mp3, midi, wav, mpeg, qt, avi, flv, mp4, mpg, wmv, vcd ili asf;
  3. biti u skladu sa istinom;
  4. imaju tačan opis svih priloženim slikama, audio ili video datoteka sa sledećim informacijama:
   1. Ime ili inicijal imena korisnika na slici / snimanje;
   2. kratak opis onoga što jeslika / video;
   3. Imena proizvoda , na kojeslika / video;
   4. određivanje perioda u kojem se Proizvod koristio;
   5. imaju priloge u svom izvornom obliku, odnosno ne podvrgnut digitalne obrade korišćenjem grafičke programe;
   6. ne uključuje bilo koji uvredlji, vulgaran, diskriminatorski ili nezakonito.
 4. Korisnik koji šalje svoju ocenu treba da ima pravo na objavljivanje i obelodanjivanje svih audio video materijala koje šalje.
 5. Korisnik koji šalje svoju ocenu daje saglasnost na to da sadržaj iste u celosti ili delimično zajedno sa priloženim materijalima objavljuje se na Sajtu i drugim web stranicama koje sadrže opis Proizvoda na koji se ocena odnosi.
 6. Radi zaštite privatnosti podaci o licima čiji su iskazi i/ili slike objavljeni na Sajtu, mogu da budu izmenjeni.

Opšti Uveti Korišćenja Internet stranice

 1. Na Internet stranici je označena i engleska verzija ovog Pravilnika. U slučaju bilo kakvih razlika u interprepaciji, engleska verzija Pravilnika je važeća verzija.
 2. Sve trgovinske informacije, cenovnici i reklame Proizvoda na Sajtu imaju isključivo pozivni karakter za podnošenje ponuda od strane Korisnika i sklapanje ugovora direktno sa Prodavcem. Ni jedna informacija koja se nalazi na Sajtu, bez obzira na njen naziv, ne može da se smatra ponudom, u smislu važećih zakonskih propisa.
 3. Poručivanje od strane Korisnika predstavlja ponudu za kupovinu Proizvoda i označava prihvatanje svih odredbi Pravilnika i Pravila o privatnosti.
 4. Korisnik koji Poručuje mora imati navršenih 18 godina i imati punu pravnu sposobnost ili imati saglasnost svog zakonskog staratelja, u skladu s pisanim zakonima mesta prebivališta Korisnika.
 5. Pružanje usluga i Prodaja Proizvoda od strane bilo kojeg Prodavca, te isporuka i obezbeđenje dostavljanja pošiljke u ovom momentu je moguća na teritoriji Srbije.
 6. Aktualne informacije o Proizvodima i njihove cene važe dana pokazanog na Internet stranici.
 7. Kompletan sadržaj Sajta je u celosti vlasništvo odgovarajućih subjekata. Proizvodi na koje se odnose informacije na Sajtu zadovoljavaju sve pravne zahteve prema mestu Prodaje. Kao mesto Prodaje smatra se uvek sedište Prodavca. Lice koje je zainteresirano Proizvodima prikazanim na Sajtu i koje hoće da podnese ponudu kupnje istih, treba po potrebi da upozna važeće lokalne zakonske propise vezane uz nabavku Proizvoda koji su opisani na Sajtu, te ima obavezu da ih se pridržava.
 8. U cene navedene na Sajtu su uračunati porezi i naknade prema sedištu Prodavca.. Cena navedena uz svaki Proizvod važi u momentu podnošenja Narudžbe od strane Korisnika i može da sadrži uračunati trošak pošiljke (saglasno informacijama na Sajtu). Proizvodi mogu da budu obuhvaćeni popustima i akcijama.
 9. Prodavac zadržava pravo promene cena Proizvoda koji su opisani na Internet stranici, uvođenje novih Proizvoda i povlačenje onih prethodno predstavljenih i premeštanja i otkazivanja promocija ili njihove izmene, bez prethodne najave.
 10. Radi što bolje i brze realizacije Narudžbe treba da se navedu pravilni podaci u informatičkom sistemu Platforme odnosno elektronskim putem. Potrebno je da se navede adresa e-mail radi potvrde o primljenoj Narudžbi. Za dodatnu telefonsku potvrdu Narudžbe, Korisnik treba da navede broj telefona.
 11. Lični podaci koji se daju prilikom podnošenja Narudžbe, obrađuju se od strane Administratora servisa, Dobavljača usluga obračuna ili Prodavca, u opsegu koji je neophodan za realizaciju Narudžbe, u tome u proceduri obračuna online i offline, te u procesu posleprodajnih usluga, u skladu sa Politikom privatnosti.
 12. Zbog zaštite privatnosti mogu se promeniti imena i lični podaci Korisnika i drugih osoba čije su izjave i fotografije objavljene na Stranici, u skladu sa našom Politikom Privatnosti.
 13. Narudžbe koje nisu plaćene pretplatom pomoću pre-paid metode, u odnosu na koje postoje bilo koje sumnje, u vezi tačnosti podataka o licu – primaocu Proizvoda i stvarnog stanja, mogu da budu verifikovane od strane sektora za poslovanje sa klijentima i takva Narudžba može da bude poništena od strane Prodavca.
 14. I pored uloženog truda da se izbegnu bilo koje greške, objavljeni opisi Proizvoda mogu da sadrže nepravilnosti, stoga ne mogu da budu osnova za eventualna potraživanja. Administrator servisa preduzme sve radnje da obezbedi precizne i ažurirane informacije na Sajtu. Međutim ne može da garantuje da su informacije kompletne i da u potpunosti iscrpljuju datu temu. Prema tome Prodavac ne snosi odgovornost za netačnosti u sadržaju dostupnih informacija. Prodavac zadržava pravo da promeni, ispravi i ažurira sadržaj Sajta u bilo kojem momentu.

Intelektualno vlasništvo

 1. Svi Proizvodi prikazani na Internet stranici, kao i drugi nazivi upotrebljavaju se isključivo za potrebe identifikacije; mogu biti zaštićeni žigovima njihovih vlasnika kao i Prodavca. Žigovi robne marke, nazivi proizvođača i firmi koriste se na Internet stranici isključivo za informaciju i vlasništvo su njihovih vlasnika.
 2. Sadržaj ove Internet stranice, u celini je zaštićen autorskim pravima ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu i ne može se koristiti za druge svrhe osim u svrhe određene ovim Pravilnikom, a posebno se ne smeju kopirati, u celosti ili delimično.
 3. Zabranjeno je prikupljanje, korišćenje, reprodukcija i/ili postavljanje odlomaka na bilo koju drugu internet stranicu ili internet stranice drugih prodavaca bilo kog materijala s ove Internet stranice, posebno podataka koji se odnose na Proizvode. Zabranjeno je koristiti imena Proizvoda i Prodavca, kao i etikete, fotografije, opise proizvoda ili bilo kojeg dela Internet stranice za bilo koju svrhu osim za privatne i nekomercijalne svrhe.
 4. Svi tekstovi, podaci, grafički materijali, slike, logotip, fotografije, fajlovi i drugi materijali na Sajtu, kao i njihov izbor, organizacija, koordinacija, kompilacija, te opšti izgled i karakter Sajta su intelektualno vlasništvo Prodavca ili odgovarajućih pravnih vlasnika. Sve gore navedeno je zaštićeno autorskim pravom, pravima na uzorke, patente, robne marke i drugim propisima, u tome međunarodnim konvencijama i pravima vlasništva. Sva ta prava zadržava Prodavac ili drugi imaoci prava. Svi robni žigovi, brendovi i robni nazivi su vlasništvo Prodavca ili drugih subjekata. Bez prethodne saglasnosti vlasnika prava na materijale, ni Korisnik ni druga lica nemaju pravo da prodaju, šire, kopiraju, modifikuju, puštaju, prikazuju, obelodanjuju na bilo koji način, emituju, adaptuju ove elemente, daju za njih licence, stvaraju slična prerađena dela na njihovoj osnovi, niti da ih koriste na bilo koji drugi način.

Prodaja proizvoda opisanih na Internet stranici i realizacija Porudžbine

 1. Porudžbine se primaju 24 sata dnevno, tokom cele godine.
 2. Porudžbine mogu biti napravljenje putem interneta ili putem telefonskog kontakta s bilo kog mesta na svetu, ali u nekim zemljama moguće je samo plaćanje unapred putem platnog sistema koji je naveden na Internet stranici.
 3. Do Prodaje dolazi nakon verifikacije dostupnosti Proizvoda i tehničkih mogućnosti realizacije transakcije između datog Prodavca i Korisnika.
 4. Ukoliko Proizvod ili Narudžba sastoji se od nekoliko elemenata može da se dogodi da kao Prodavac bude istovremeno više subjekata, za svaki Proizvod drugi subjekt.
 5. Moment podnošenja Narudžbe nije jednakovredan sa momentom Prodaje.
 6. Prodavac zadržava pravo da odbije porudžbinu bez obaveze definisanja razloga.
 7. Porudžbine primljene radnim danima posle 12 časova, subotom, nedeljom i praznikom biće obrađene sledećeg radnog dana (u posebnim slučajevima ovaj rok se može produžiti).
 8. U momentu potvrde primljene Narudžbe od strane Prodavca dolazi do sklapanja ugovora o Prodaji Proizvoda između Korisnika i Prodavca. Korisniku može da se dostavi naknadna potvrda o sklapanju ugovora elektronskim putem na navedenu adresu e-mail.
 9. U slučaju izvršenja Prodaje, Proizvode na koje se odnosi Narudžba dostavljaju se elektronskim putem ili preko kuće za slanje robe, kurirske firme ili pošte – vreme realizacije Narudžbe iznosi otprilike 3 radna dana. Navedeno vreme može da bude duže iz razloga koji ne zavise od Prodavca, u vezi čega Prodavac ne snosi odgovornost za neblagovremeno dostavljene pošiljke od strane pošte, kurira ili kuće koja šalje Proizvod.
 10. Plaćanja mogu da budu evidentirana i mogu da se obrađuju od strane različitih Dobavljača usluga obračuna (zavisno od izabranog oblika plaćanja) ili od strane pošte odnosno kurirske firme kod dostavljanja Proizvoda uz plaćanje pouzećem prilikom preuzimanja pošiljke.
 11. U slučaju avansnog plaćanja, Proizvod se šalje u momentu kada pristignu sredstva u visini od 100% vrednosti Narudžbe i naknadnih troškova (npr. trošak pošiljke, osiguranja), te nakon izvršene Prodaje.
 12. U slučaju da Prodavac ne izvrši Prodaju plaćene Narudžbe, novac se vraća Korisniku.
 13. Ako odaberete način plaćanja "pouzećem", Korisnik ovlašćuje Prodavca da pokrije troškove prevoza u ime Korisnika i obavezuje se da nadoknadi te troškove.
 14. Ukoliko Narudžba se odnosi na fizičke Proizvode, trošak pošiljke zavisi
  1. Troškovi slanja do drugih država i teritorija, koje nisu navedene u gornjoj tabeli iznosi 5 evra, osim ako informacija na Stranici pokazuje drugi iznos.
  2. Trošak pošiljke koja se plati pouzećem je duplo veći od troška pošiljke naručene i plaćene unapred, a koji je prikazan gore u tabeli.
 15. Plaćanje „pouzećem” je forma plaćanja odabrana pri označavanju opcije "plaćanje pri preuzimanju". Naknade za Porudžbinu Korisnik podmiruje predstavniku pošte, kuriru ili predstavniku firme za dostavu koji Korisniku dostavlja pošiljku na adresu naznačenu od strane Korisnika. Proizvodi ostaju u vlasništvu Prodavca, sve do momenta podmirivanja punog iznosa.
 16. Svi Proizvodi opisani na Sajtu su fabrički novi, imaju ateste, certifikate, uputstva za upotrebu, u skladu sa zakonskim propisima prema sedištu Prodavca.
 17. Boje i završni izgled Proizvoda prikazanih na Internet stranici mogu se razlikovati od stvarne boje i završnog izgleda proizvoda zbog korišćenih fotografskih i štamparskih tehnologija, a slike ne moraju odražavati boje i nijanse u potpunosti. Proizvođači Proizvoda zadržavaju pravo na tehničke izmene predstavljenja Proizvoda bez prethodne najave.

Promene u Porudžbini

 1. Ukoliko je Naručen Proizvod čija je cena pogrešno unesena od strane službe koja unosi podatke na Sajtu ili zbog greške servera, Korisnik biće o tome obavešten, a Narudžba može da bude poništena.
 2. Korisnik može da promeni ili povuče Narudžbu u celosti najkasnije u roku od 2h od momenta potvrde Narudžbe. Za to Korisnik treba da kontaktuje Prodavca elektronskim putem. U suprotnom, ukoliko Korisnik ne odustane od sklopljenog ugovora u skladu sa paragrafom VII., može da se tereti troškovima pakovanja i pošiljke o kojima govori paragraf V. st. 14., povećano za troškove povrata pošiljke Prodavcu, jednako troškovima iz paragrafa V. st. 14.

Raskid ugovora.

 1. Pošto je ugovor o prodaji između Korisnika i Prodavca sklopljen na udaljenosti, Korisnik može u svakom trenutku odustati od ugovora bez navođenja razloga, u roku 14 dana od dana potvrde Porudžbine.
 2. Odustajanju od ugovora mora uvek prethoditi telefonski kontakt i pisana izjava u skladu sa primerom izjave koji se nalazi u prilogu ispod ili u prilogu Proizvoda dostavljenog Korisniku, koji sadrži broj bankovnog računa Korisnika koji je izvršio plaćanje za Proizvod. Telefonski kontakt i poslana izjava moraju biti izvršeni pre isteka perioda od 14 dana navedenog u članku VII, stav 1.
 3. Kod otkazivanja ugovora Korisnik je dužan da odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana otkazivanja, vrati dostavljene mu Proizvode na adresu navedenu od strane Prodavca. Proizvodi ne mogu da imaju tragove korišćenja i treba da budu fabrički upakovani. Korisnik odgovara za oštećenje robe nastalo njegovom krivnjom, svesnim nehatom. Prodavac je obavezan da odmah vrati Korisniku cenu Proizvoda koju je isti platio.
 4. Ukoliko Korisnik ne preuzme Proizvoda koje je platio, Prodavac može da kontaktuje Korisnika radi dogovaranja ponovnog dostavljanja pošiljke. Ako je ispoštovan rok iz paragrafa VII. st. 1., Korisnik može da koristi pravo otkazivanja ugovora uz pridržavanje se pravila navedenih ovom stavkom.
 5. Prodavac zadržava pravo otkazivanja ugovora u slučaju da Proizvod nije na skladištu ili u slučaju tehničkih problema nastalih tokom realizacije, o čemu Korisnik biće obavešten. U takvom slučaju Korisnik ne snosi nikakve troškove.

Reklamacije

 1. Sve reklamacije treba da se šalju u pismenom obliku na adresu za dostavljanje povratne pošte navedenu na obavesti ili letku priloženom uz Proizvod.
 2. Žalba se tiče Proizvoda koji nisu u skladu sa ugovorom, Proizvodi koji imaju garanciju zadovoljstva, kao i oštećenih pošiljki. Ovo poglavlje naročito uređuje žalbe koje se temelje na garanciji zadovoljstva.
 3. Refundacija Proizvoda iz reklamacije po osnovu garancije satisfakcije je moguća samo kod prve kupnje Proizvoda, isključivo u odnosu na cenu jednog komada Proizvoda za dato lice/domaćinstvo, čak i ako je Korisnik naručio veći broj Proizvoda. Troškovi pakovanja i pošiljke navedeni u paragrafu V. st. 14., nisu obuhvaćeni Refundacijom.
 4. Refundacija je moguća samo ako je žalbeni zahtev podnešen pre roka navedenog na Internet stranici u pisanom obliku na adresu navedenu od strane Prodavca. Ovaj rok se računa od dana prijema Proizvoda od strane Korisnika. U slučaju žalbenog zahteva poštom, pismo mora biti poslano obavezno, pre roka navedenog na Internet stranici.
 5. Sva ambalaža (također i potrošena) od dostavljenih Proizvoda treba da se vrati na adresu navedenu od strane Prodavca, u propisanom roku koji je naveden na Sajtu. Ukoliko sva ambalaža ne bude vraćena sledi gubitak garancije, a gubi se i mogućnost Refundacije.
 6. Koristeći se žalbenim postupkom, Korisnik ima pravo na povrat novca u iznosu od maksimalno jednog kupljenog proizvoda. Ostale nadoknade i troškovi, uključujući i troškove pošiljke neće biti vraćeni. Pri kupovini više proizvoda, cena se izračunava kao prosečna cena Proizvoda; troškove dostave naručenog Proizvoda snosi Korisnik. Trošak pakovanja i povratka reklamiranih proizvoda odnosno ambalaže snosi Korisnik. Prodavac ne prihvata pošiljke koje se plaćaju pouzećem.
 7. Kod fizičkih Proizvoda će se razmatrati samo reklamacije Proizvoda koji se koristili u skladu sa uputstvom Proizvođača.
 8. U slučaju naručivanja od strane Korisnika većeg broja Proizvoda za primenu u dužem vremenskom periodu, ukoliko isti nisu efikasni nakon pvog meseca korišćenja, Korisnik ima pravo da odustane od daljnjeg korišćenja Proizvoda. Ako Korisnik prilikom Reklamacije prvog Proizvoda vrati na adresu navedenu od strane Prodavca ostale Proizvode u netaknutom stanju, Prodavac obezbeđuje da će izvršiti Refundaciju cene svih netaknutih Proizvoda, umanjeno za dodatne troškove (npr. pošiljke, osiguranja).
 9. Minimalni podaci koji treba da budu navedeni u prijavi reklamacije: podaci o Korisniku koji je naručio Proizvod (ime i prezime Korisnika, adresa na koju je Proizvod bio dostavljen, adresa elektronske pošte e-mail i broj telefona), popis Proizvoda koji su vraćeni, početni i završni datum korišćenja Proizvoda, detaljni opis načina i posledica korišćenja, očekivani način razmatranja reklamacije (tj. popravak ili zamena Proizvoda odnosno Refundacija), te broj bankovnog računa (zajedno sa brojem IBAN i SWIFT) na koji treba izvršiti Refundaciju. Sem toga, reklamaciona prijava treba da bude čitljiva, napravljena u obliku koji omogućuje pročitanje sadržaja, sa čitljivim potpisom Korisnika. Reklamacije koje ne sadrže gore navedene informacije neće se razmatrati.
 10. Pakovanja Proizvoda kojeg Korisnik vraća moraju biti zaštićena kako ne bi pretrpila oštećenja. Korisnik mora koristiti samo pakete ili koverte koje osiguravaju pravilnu zaštitu pakovanja. Samo Proizvodi ili pakovanja Proizvoda koja su neoštećena u povratnom transportu mogu biti razmatrana u žalbenom postupku.
 11. Rok za razmatranje reklamacija iznosi 14 radnih dana računajući od datuma dostavljanja iste na adresu navedenu na letku koji je priložen uz naručen Proizvod. U slučaju pozitivnog razmatranja reklamacije dolazi do automatske Refundacije ili popravka/zamene Proizvoda. Korisnik može da dobije informaciju o statusu prijavljene reklamacije putem elektronske pošte na e-mail adresu Prodavca koju je naveo sektor za poslovanje sa klijentima.
 12. U slučaju pozitivnog odgovora na reklamaciju, novac za kupovinu jednak ceni jednog kupljenog Proizvoda Prodavac ili ovlašćeni subjekt moraju vratiti isključivo uplatom na žiro račun koji Korisnik navede u reklamaciji. Ukoliko Prodavac nije primio uplatu za kupljeni proizvod od strane Korisnika, u slučaju na primer plaćanja pouzećem, povrat novca u ime Prodavca može napraviti pošta, kurirska služba ili firma za dostavu.
 13. Što se tiče Porudžbina plaćenih unapred putem kreditne kartice ili debitne kartice, gde Korisnik ispunjava u banci zahtev za povraćaj novca (tzv. storno troškova ili ”chargeback"), proces reklamacije stavlja se na čekanje i neće se razmatrati od strane Prodavca dok god se ne reši spor. Uprkos ispunjavanju uveta garancije i reklamacije, taj Korisnik neće dobiti povrat novca ako banka prihvati storno troškova.
 14. Uništene pošiljke. Korisnik je dužan proveriti pošiljku u vreme prijema, kako bi proverio da nije bila oštećena tokom transporta. U slučaju oštećene pošiljke, strana koja dostavlja ispunjava izveštaj o šteti na Korisnički zahtev, koji mora biti potpisan od strane Korisnika i strane koja dostavlja Proizvod što čini osnovu za ostvarivanje prava na reklamaciju. Korisnik ima pravo na besplatnu zamenu Proizvoda ili na povrat novca. Pritužbe zbog mehaničkih oštećenja od strane Korisnika neće se razmatrati.
 15. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Medisana Trade je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.
 16. Email: intronic@yubc.net Telefon: (+381 11) 3293-258

Dodatne informacije

 1. U slučaju nepravilnog korišćenja bilo kog od predloženih Proizvoda ili korišćenja koje nije saglasno s instrukcijama napisanim na pakovanju proizvoda i/ili na priloženom uputstvu, Prodavac nije odgovoran za posledice takvog korišćenja.
 2. Za dodatne informacije o Proizvodima koji se nude preko Sajta imate na raspolaganju sektor za poslovanje sa klijentima. Najbrži odgovor možete da dobijete telefonski ako se javite na broj prikazan na Sajtu ili elektronskom poštom preko obrasca koji je dostupan na Sajtu. Za telefonski razgovor javljanjem na broj prikazan na Sajtu Korisnik plaća naknadu prema cenovniku svog operatora.

Informacije o Proizvodima koji spadaju u kategoriju dodataka prehrani

 1. Svi Proizvodi koji spadaju u dijetetske suplemente efikasni su uz istovremenu zdravu prehranu – uravnoteženu i raznovrsnu dijetu po pitanju unosa nutritivnih vrednosti, uz aktivan i zdrav način života. Korišćenje dijetetskih suplemenata ne preporučuje se omladini, trudnicama i dojiljama, niti starijim ljudima. Za sad kod ni jednog Proizvoda nije se primetio negativan efekat po zdravlje, ipak u slučaju sumnje ili pojavljivanja bilo kojih tegoba molimo da odmah kontaktujete doktora.

Odgovornost

 1. Vlasnik Platforme ne snosi odgovornost za ponašanje Korisnika i Prodavaca, niti za napravilno izvršenje odnosno neizvršenje ugovora sklopljenih ciljem realizacije Prodaje, kao i ne snosi odgovornost za posledice aktivnosti Korisnika i Prodavaca koje su povredile odredbe Pravilnika. Vlasnik Platforme ne snosi odgovornost naročito za kvalitet, bezbednost i legalnost Proizvoda koji se nude preko Sajta, istinitost i verodostojnost informacija koje daju Prodavci, za neispunjavanje uslova sposobnosti Prodavaca za Prodaju, te za nesolventnost Korisnika koji šalju Narudžbe. Vlasnik Platforme ne snosi odgovornost također u slučaju kada Prodavci nisu realizovali Prodaju.
 2. Dobavljač usluga obračuna nije ugovorna strana ugovora sklopljenih između Korisnika i Pradavaca, te ne snosi odgovornost za napravilno izvršenje odnosno neizvršenje ugovora koji su sklopili Korisnici. Dobavljač usluga obračuna naročito ne snosi odgovornost ukoliko Prodavci ne ispunjavaju uslova sposobnosti za sklapanje i realizaciju ugovora o prodaji roba ili usluga, te za nesolventnost Korisnika.
 3. Dobavljač usluga obračuna ne realizuje usluge plaćanja, ne vodi račune za plaćanje niti za obračun. U okviru svog poslovanja, Dobavljač usluga obračuna koristi specijalizovane finansijske institucije i institucije za plaćanje koje je izabrao prema svom najboljem znanju i uz dužnu temeljitost poslovanja.
 4. Prodavac, Dobavljač usluga obračuna niti Administrator servisa ne snose odgovornost prema firmama i trećim licima za posebne, indirektne ili sekundarne štete, nastale tokom korišćenja Proizvoda prikazivanih na Sajtu.
 5. Prodavac nije odgovoran za štete koje mogu nastati zbog nepravilnog korištenja Proizvoda.
 6. Prodavac ne razmatra reklamacije koje proizlaze iz razlika između stvarnog izgleda kupljenog Proizvoda i njegovog izgleda na Internet stranicama. Fotografije i crteži proizvoda na stranicama koriste se samo za ilustrativne svrhe.
 7. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.
 8. U ime Medisana Trade obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Medisana Trade odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Kontakt podaci

Završne odredbe

 1. Svi sporovi prvo će se probati rešiti pregovorima, sa namerom mirnog rešavanja spora.
 2. U slučaju neuspeha u postizanju mirnog rešenja, nadležni sud za sporove koji proizilazi iz korišćenja Internet stranice, Proizvoda opisanih na stranici, kupovine Proizvoda od Prodavca ili prevođenja ovog Pravilnika biće Sud nadležan za sedište pozivanih.
 3. Administrator stranice zadržava pravo izmene u sadržaju ovoga Pravilnika objavljivanjem novog Pravilnika na Internet stranici. Promene će biti vidljive za osobe koje prave Porudžbine online i odnosiće se na Porudžbine poslane nakon što su promene objavljene.

Mesto, datum

Ime i prezime Korisnika
Adresa stanovanja

Adresa za dostavljanje izjave:
U skladu sa uputstvom poslanim sa proizvodom

Izjava
o raskidu ugovora na daljinu

Izjavljujem da odustajem od ugovora o prodaji proizvoda (naziv proizvoda) sklopljenog putem potvrde Narudžbe koju sam dostavio/-la dana .
Tražim povrat novaca u iznosu od (slovima: ) na račun broj , SWIFT/BIC
Vraćam (naziv, količina proizvoda) u nepromenjenom stanju.Potpis Korisnika